Feltételek

Feltételek

A Babysits weboldalaihoz, alkalmazásaihoz vagy szolgáltatásaihoz ("a platform") való hozzáférésre és azok használatára az alábbi feltételek és az alkalmazandó jogi szabályok vonatkoznak. A feltételek elfogadásával Ön egyben elfogadja az adatvédelmi szabályzatunk betartását és jogi kötöttségét is.

Tekintse meg a feltételeket:

Ezek a feltételek a Babysits B.V. minden (jogi) aktusára és Önre, mint a platform felhasználójára vonatkoznak, kivéve, ha azok nincsenek teljesen vagy részben kifejezetten leírva. Megegyezéses eltérések csak akkor érvényesek, ha ezeket írásban rögzítik, és mindkét fél jóváhagyás céljából aláírta.

1. Cikk - Tartalom

A Babysits egy online platformot biztosít, amely megkönnyíti a szülők/gondviselők és a gyermekgondozók közötti kapcsolattartást. A Babysits nem közvetítő ügynökség, és nem lép fel szerződő félként.

A Babysits a legnagyobb gondossággal állította össze a platform tartalmát. A platformon található, a gyermekfelügyeletre vonatkozó valamennyi információ azonban harmadik féltől, azaz a bébiszitter-szolgáltatást keresőktől vagy szolgáltatóktól származik. Ezek a harmadik felek felelősek ezen információk pontosságáért és teljességéért. A Babysits nem felelős a közzétett hirdetések tartalmáért és/vagy a szülők/gondviselők, a gyermekek és/vagy a bébiszitterek minőségéért és viselkedéséért.

2. Cikk - Információk

Ha ezt a szolgáltatást igénybe kívánja venni, biztosítania kell, hogy adatai (beleértve az e-mail címét és adott esetben nevét, címét, postai irányítószámát és bankszámlaszámát) teljesek, pontosak és aktuálisak legyenek. Ezenkívül garantálja, hogy Ön az a (jogi) személy, akinek mondja magát, és hogy jogosult a szolgáltatásunk igénybevételére.

Az Ön által a profiljába/munkahelyére kitöltött információk online felkerülnek a Babysits platformra, így azok nyilvánosan kereshetőek. Ez azt jelenti, hogy a keresőmotorok (például a Google) indexelhetik az Ön profilját/munkáját.

Lehetséges, hogy harmadik felek felhasználják az Ön adatait ahhoz, hogy megállapodást köthessenek Önnel. A Babysits tiszteletben tartja mindenki magánéletét, ezért személyes adatait nem használja fel a megadott célokon kívül más célokra. A személyes adatokat a felhasználó kifejezett beleegyezése nélkül nem bocsátjuk harmadik felek rendelkezésére. A Babysits kivételt tehet abban az esetben, ha (a Babysits belátása szerint, lásd még a jelen feltételek 13. cikkelyét) visszaélés történik a szolgáltatásaival.

Cikk - Szellemi tulajdonjogok

A szellemi tulajdonjogok mindenre vonatkoznak, ami a szolgáltatáshoz kapcsolódik. Ez magában foglalja, hogy a szövegek, képek, design, logók, kereskedelmi nevek és egyéb védett megnevezések jogai a Babysits és licencadóinak kizárólagos tulajdonát képezik. Amennyiben a hirdetésben foglalt szerzői jog, védjegy vagy egyéb jogok sérülnek, az áldozat felelős azért, hogy fellépjen a jogait megsértő(k) ellen. A felhasználó kártalanítja a Babysitsot minden követelésért, bármilyen okból is álljon az.

4. Cikk - Felelősség

A Babysits célja, hogy platformján keresztül összehozza a gyermekgondozási kínálatot és keresletet az interneten. A Babysits nem közvetítő ügynökség, és nem szerződő fél a bébiszitter tekintetében.

A Babysits nem vállal felelősséget a kiválasztott bébiszitterrel és szüleivel/gondviselőivel és/vagy a jelöltekkel és a munka végső minőségével kapcsolatban. Ön felelős a jelöltek (elő)kiválasztásáért, a velük folytatott beszélgetésekért és (pénzügyi) kötelezettségvállalásokért a saját igényei és kritériumai alapján.

A bébiszitterrel, gyermekfelügyelővel, szülőkkel vagy gondozó szervezettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás saját felelősségére és kezdeményezésére történik.

A végső kiválasztás és a döntés, hogy valakire bízza gyermeke(i) gondozását, kizárólag Önön múlik. A Babysits nem vállal felelősséget a feladott hirdetésekből vagy a kiválasztott jelöltekből eredő (tárgyi és/vagy nem tárgyi és/vagy következményes) károkért. Ha egy bébiszitter, szülő vagy gondozó szervezet nem tűnik megbízhatónak, akkor ezt szeretnénk hallani Öntől. Ezt a következő e-mail címen jelentheti be: .

5. Cikk - Kizárás

A Babysits jogosult (ideiglenesen vagy véglegesen) megtagadni Öntől a platformhoz való hozzáférést, ha nem tartja be a fizetési feltételeket és/vagy nem fizet időben és/vagy megszegi a jelen feltételeket.

A Babysits továbbá jogosult az Önnel kötött szerződést azonnali hatállyal és jogi beavatkozás nélkül felmondani vagy megszüntetni, ha Ön, mint felhasználó, nem teljesíti megfelelően vagy időben a platform használatából és/vagy az általános feltételekből eredő kötelezettségeit.

A Babysits fenntartja a jogot, hogy adott esetben jogi lépéseket tegyen Ön ellen. A Babysits fenntartja a jogot, hogy az Ön adatait indoklás nélkül törölje az adatbázisából. Ez a platform kizárólag a szülők/gondviselők, a bébiszitterek és a gyermekgondozással foglalkozó szervezetek közötti kapcsolattartásra szolgál.

A bébiszitterkedéshez legalább 14 évesnek kell lenned. Ezért a szolgáltatás igénybevételére 14 éves korhatár az alsó korhatár. Ha még nem vagy 18 éves, engedélyt kell kérned a szüleidtől. A felhasználónak nincs joga a vásárlások visszatérítésére a kizáráskor.

6. Cikk - Hivatkozások/hirdetések

A Babysits nem felelős a hirdetők és/vagy a platform felhasználóinak weboldalainak tartalmáért.

7. Cikk - Jogi nyilatkozat

Ön vállalja, hogy teljes mértékben kártalanítja a Babysits-et minden olyan, Önt és harmadik felet érintő esetleges követelésért, amely bármilyen módon a platformunk használatából és/vagy a platform használatával és/vagy a platform használatával kötött megállapodással kapcsolatban merül fel.

8. Cikk - Biztonság

A Babysits elkötelezett amellett, hogy ésszerűen biztosítsa rendszerét a jogosulatlan használat ellen, és hogy amennyiben ez mégis megtörténne, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tegyen. A Babysits azonban nem tudja garantálni, hogy a jogosulatlan használat nem fordulhat elő. A Babysits azt sem tudja garantálni, hogy a platform a nap minden pillanatában mindig elérhető.

9. Cikk - A platform használatával kapcsolatos felelősség

A Babysits elutasít minden felelősséget a platform használata által okozott és/vagy abból eredő bármilyen közvetlen és/vagy közvetett kárért. A Babysits nem felel a Babysits használatával összefüggő károkért, kivéve, ha a kár a Babysits szándékosságából vagy súlyos gondatlanságából ered. Ebben az esetben a Babysits felelőssége a felhasználó által a Babysits használatáért fizetett összegre, de legfeljebb 500 euróra korlátozódik.

10. Cikk - Nem háztartási célú felhasználás

A platform nem belföldi felhasználása szervezetek, például gyermekfelügyeleti ügynökségek, bölcsődék és/vagy más vállalatok számára kizárólag üzleti fiókkal engedélyezett. A gyermekgondozók nem tartoznak e feltétel alá.

A Babysits fenntartja a jogot, hogy jogsértés esetén (kizárólag a Babysits által értékelve) blokkolja a felhasználókat. A jogsértő felhasználó ebben az esetben nem jogosult a vásárlások visszatérítésére. Az Ön profilja törlésre kerül, és a felhasználók, akikkel kapcsolatban állt, értesítést kapnak a jogsértésről, amennyiben a Babysits ezt szükségesnek tartja. A Babysits jogosult további figyelmeztetés vagy értesítés nélkül és jogi beavatkozás nélkül, közvetlenül követelhető, 1.000 € (szavakkal: ezer euró) összegű bírságot kiszabni a jelen cikk megsértéséért. A jelen cikk minden további megsértése esetén 5.000 € (szavakkal: ötezer euró) közvetlenül követelhető bírsággal sújtja a jogsértőt.

11. Cikk - Vis maior

A Babysits felfüggesztheti a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítését, ha a kötelezettséget olyan esemény miatt nem lehet teljesíteni, amelyről ésszerűen állítható, hogy kívül esik a Babysits ellenőrzési körén, és amelyet a szerződés megkötésének időpontjában ésszerűen nem lehetett előre látni. Ilyen eseménynek minősül például a sztrájk, kizárás, távközlési hiba, tűz, lopás, vízkár, szabotázs vagy vandalizmus.

12. Cikk - Panaszok és kérelmek

A platform felhasználói írásban nyújthatnak be panaszokat és kéréseket a Babysitsnek.

13. Cikk - Visszaélés

Visszaélés alatt a következőket értjük: olyan üzenetek küldése más felhasználóknak, amelyek sértik mások jogait vagy magánéletét, például kéretlen kereskedelmi információk és spamek küldése, sértő vagy sértő megjegyzések megfogalmazása; a platform használata a gyermekfelügyelet keresésén vagy felajánlásán kívül más célokra, például szolgáltatások reklámozására; szellemi tulajdonjogok megsértése vagy anyagok engedély nélküli nyilvános reprodukálása; valamint a szolgáltatás olyan módon történő használata, amelyre a szolgáltatás nem szolgál. Ezen túlmenően a szolgáltatás használatát követő jogellenes cselekmények vagy panaszok is visszaélésnek minősülnek.

13.1. A Babysits a felhasználóval való visszaélés esetén a felhasználó előzetes értesítése nélkül, illetve a felhasználóval való egyeztetés nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a felhasználóval kötött szerződést.

13.2 A Babysits jogosult a felhasználóval szemben visszaélésenként 10.000 € (szó szerint: tízezer euró) összegű, közvetlenül követelhető bírságot kiszabni, további figyelmeztetés vagy értesítés nélkül, jogi beavatkozás nélkül. Ezen túlmenően a Babysits fenntartja magának a jogot, hogy további (jogi) lépéseket tegyen a felhasználóval szemben, és a felhasználó által okozott kár miatt ilyen kártérítést követeljen.

Holland jog

A jelen általános feltételekre a holland jog az irányadó. Az esetleges jogviták a hollandiai Rotterdamban illetékes bíró előtt kerülnek elbírálásra. A jelen általános szerződési feltételeket a Babysits bármikor módosíthatja. Ezért erősen javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezeket a feltételeket.


Kiegészítő feltételek prémium fiókkal rendelkező szülők számára

Ahhoz, hogy kapcsolatba léphessenek a gyermekfelügyeleti szolgáltatókkal, a szülőknek prémium fiókra kell frissíteniük. A prémium fiók havonta 2990HUF-ba kerül a felhasználónak (ÁFÁ-val együtt).

1. Cikk - Feltételek

A platform prémium fiókra történő frissítésével Ön elfogadja a Babysits általános szerződési feltételeit és a szülők/gondviselők prémium fiókjára vonatkozó további feltételeket.

2. Cikk - Fizetés

A prémium fiók igénylésével Ön felhatalmazza a Babysits-et, hogy automatikusan beszedje a prémium fiók díját. A Babysits prémium fiókja havonta 2990HUF-ba kerül a felhasználónak (ÁFÁ-val együtt).

A Babysits prémium fiók felhasználói számára a fizetés-feldolgozási szolgáltatásokat a Stripe biztosítja, és alárendeltek a Stripe szolgáltatási megállapodás feltételeihez, amely tartalmazza aStripe szolgáltatási feltételeit (a továbbiakban együttesen: "Stripe szolgáltatási megállapodás").

A jelen feltételek elfogadásával vagy a Babysits prémium fiókfelhasználóként való további működésével Ön elfogadja a Stripe Szolgáltatási Megállapodást, amelynek feltételeit a Stripe időről időre módosíthatja. Annak feltételeként, hogy a Babysits lehetővé tegye a Stripe-on keresztül történő fizetésfeldolgozási szolgáltatásokat, Ön beleegyezik, hogy pontos és teljes körű információkat ad a Babysits-nek Önről és vállalkozásáról (ha van ilyen), és felhatalmazza a Babysits-et, hogy megossza azokat és a Stripe által nyújtott fizetésfeldolgozási szolgáltatások használatával kapcsolatos tranzakciós információkat.

3. Cikk - Regisztráció és lemondás

A szerződés és a későbbi előfizetés (prémium fiók) a szerződés egy hónapos időtartamára jön létre, és a hónap bármelyik napján megkezdhető. Hacsak valamelyik fél nem mondja fel a szerződést határidőre (ez a futamidő utolsó napjáig lehetséges), a szerződés hallgatólagosan megújul a szerződés időtartamára. A prémiumszámla felmondása továbbra is lehetséges az egyes szerződéses időszakok lejárta előtt. Ha a felhasználó a szerződéses időszak vége előtt mond le, akkor a szerződés a szerződéses időszak végén megszűnik. Ebben az esetben a felhasználó nem jogosult a prémiumfiók költségeinek visszatérítésére a szerződéses időszak hátralévő napjaira vonatkozóan. A felmondáskor egy nap időtartamot veszünk figyelembe. A prémium fiók lemondása egyszerűen, online történhet, itt a prémium oldalon. A lemondást követően az adott számláról nem kerül levonásra több költség, kivéve, ha még tartozik nekünk előfizetési díjjal az előző hónap(ok)ból. Ebben az esetben a fennálló összeg továbbra is automatikusan beszedhető.

4. Cikk - Lemenő időszak

Ha Ön fizetős előfizetésre iratkozik fel, jogosult az adott szolgáltatásra való feliratkozás napjától számított tizennégy (14) napon belül ("lehűlési időszak") a teljes befizetett összeg visszatérítésére, amennyiben Ön bármilyen okból vagy ok nélkül meggondolja magát. Ön azonban nem jogosult visszatérítésre, ha a szolgáltatást a Cooling-off időszak alatt bármikor igénybe vette.

Ha teljes visszatérítést szeretne kapni az összes kifizetett pénzösszegre, akkor a Cooling-off időszak lejárta előtt kapcsolatba kell lépnie az ügyfélszolgálatattal. Ebben az esetben a visszavonás kézhezvételéről azonnal visszaigazolást küldünk Önnek egy állandó adathordozón (például e-mailben). Használhatja az alábbi visszavonási formanyomtatvány mintáját is, de ez nem kötelező.

Visszavonási nyomtatványminta

(Ha vissza kívánja vonni a szerződést, kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot, és küldje el az alábbi címre).

To Babysits, Schiedamse Vest 95D, 3012BG, Rotterdam, Hollandia. E-mail: : : Ezennel visszavonom/visszavonjuk ( * ) az általam/önmagunk ( * ) által az alábbi áruk ( * )/az alábbi szolgáltatás ( * ) megvásárlására kötött szerződést: Kijelölve ( * )/átvéve ( * ) A fogyasztó(k) neve A fogyasztó(k) címe A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú közlemény esetén) Dátum (*) A megfelelőt törölni kell

5. Cikk - Csalás

Csalás esetén vizsgálat indul. A platformmal való visszaélést a rendőrségnek jelentik.

6. Cikk - Tisztességes felhasználási politika

Tisztességes felhasználási politikát alkalmazunk. Amíg a felhasználó normálisan használja a fiókját, nem avatkozunk be. A normális használat változó, de minden esetben legfeljebb havi 30 új beszélgetésre és napi legfeljebb 10 új beszélgetésre korlátozódik. Ha naponta több beszélgetésre van szüksége, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba velünk (és indokolja meg kérését).


További feltételek prémium üzleti fiókkal rendelkező vállalkozások számára

A felhasználókkal való kapcsolatfelvételhez az ügynökségeknek prémium üzleti fiókra kell frissíteniük. A Babysits prémium üzleti fiókja a felhasználónak 13 543,31HUF havonta és létesítményenként (ÁFA nélkül) kerül.

1. Cikk - Feltételek

A Babysits platformon prémium fiók vásárlása esetén Ön elfogadja a Babysits általános szerződési feltételeit és a prémium üzleti fiókra vonatkozó további feltételeket. Az a személy, aki a vállalkozás vagy a megállapodást kötő szervezet kapcsolattartójaként szolgál, kijelenti, hogy ő a meghatalmazott kapcsolattartó.

2. Cikk - Fizetés

A prémium üzleti fiók megvásárlásával Ön felhatalmazza a Babysits-et, hogy automatikusan beszedje a prémium üzleti fiók díját. A Babysits prémium üzleti fiókja havonta 13 543,31HUF-ba kerül a felhasználónak (ÁFA nélkül).

A Babysits prémium üzleti fiók felhasználói számára a fizetés-feldolgozási szolgáltatásokat a Stripe biztosítja, és a Stripe Connected Account Agreement (a továbbiakban együttesen: "Stripe szolgáltatási megállapodás") hatálya alá tartoznak, amely tartalmazza a Stripe szolgáltatási feltételeit. A jelen feltételek elfogadásával vagy a Babysits prémium fiókfelhasználóként való további működésével Ön elfogadja a Stripe Szolgáltatási Megállapodást, amelynek feltételeit a Stripe időről időre módosíthatja. Annak feltételeként, hogy a Babysits lehetővé tegye a Stripe-on keresztül történő fizetésfeldolgozási szolgáltatásokat, Ön beleegyezik, hogy pontos és teljes körű információkat ad a Babysits-nek Önről és vállalkozásáról (ha van ilyen), és felhatalmazza a Babysits-et, hogy megossza azokat és a Stripe által nyújtott fizetésfeldolgozási szolgáltatások használatával kapcsolatos tranzakciós információkat.

3. Cikk - Regisztráció és lemondás

A szerződés és a későbbi előfizetés (prémium üzleti fiók) a szerződés egy hónapos időtartamára jön létre, és a hónap bármelyik napján megkezdhető. A prémium üzleti fiókhoz való hozzájárulással Ön beleegyezik, hogy azonnal hozzáférést kap a prémium előfizetéshez, és tudomásul veszi, hogy Ön mint vállalat nem jogosult visszatérítésre vagy a fizetés visszavonására.

Amennyiben valamelyik fél nem mondja fel a szerződést határidőre (ez a futamidő utolsó napjáig lehetséges), a szerződés hallgatólagosan megújul a szerződés futamidejének időtartamára. A prémiumszámla felmondása továbbra is lehetséges az egyes szerződéses időszakok lejárta előtt. Ha a felhasználó a szerződéses időszak vége előtt mond le, akkor a szerződés a szerződéses időszak végén megszűnik. Ebben az esetben a felhasználónak nincs joga a prémium üzleti fiók költségeinek visszatérítésére a szerződéses időszak hátralévő napjaira vonatkozóan. A felmondáskor egy nap időtartamot veszünk figyelembe. A prémium üzleti fiók lemondása egyszerűen, online történhet. A lemondást követően az adott számláról nem kerül sor további költségek levonására, kivéve, ha még tartozik nekünk előfizetési díjjal az előző hónap(ok)ból. Ebben az esetben a fennálló összeg továbbra is automatikusan beszedhető.

4. Cikk - Csalás

Csalás esetén vizsgálat indul. A platformmal való visszaélést jelenteni fogjuk a rendőrségnek.

5. Cikk - Üzenetek korlátozása

Amíg a felhasználó normálisan használja a fiókját, nem avatkozunk be. A normális használat változó, de minden esetben legfeljebb 60 új beszélgetésre korlátozódik havonta, 40-re hetente és 20-ra naponta.

6. Cikk - Szervezeti korlátok

Szervezetenként legfeljebb 1 fiók engedélyezett.